Tildeling av startnummer og starttider

I EQ Admin er det i hovedsak to modeller for tildeling av startnummer og starttider.

  • Klassestyrt (brukes i hovedsak ved intervallstart)
  • Puljestyrt (brukes i hovedsak ved puljevis start/fellesstart)

Hvilke modell som skal benyttes velges under Arrangement Detaljer.  Huk av for “Klassestyrt” hvis hvis denne modellen skal brukes.

Det er mulig å kombinere puljevis start/fellestart og intervallstart i samme arrangement.  Da velger man modellen Klassestyrt.  For de klassene som skal ha fellesstart legger man da 0 som startintervall for klassen.  Intervall = antall sekunder det er mellom hver løper.  0 sekunder gir da følgelig 0 sekunder mellom hver løper – som effektivt blir fellesstart.

Ved puljestyrt arrangement hentes startnummerserier primært fra puljen – eller fra den generelle startnummerserien (under Før arrangement/Generelt) hvis det ikke er definert en egen nummerserie for puljen.  Hvis det ikke er ledige nummer i puljen benyttes den generelle serien som reservenummer.

Ved klassestyrt arrangement kan man om ønskelig definere nummerserie på klasse dersom man skal dedikere bestemte nummerserier til klassen.  Men det er mer vanlig å bruke en fortløpende nummerserie fra 1 og oppover.  Nummerserien defineres da under Før arrangement/Generelt.

Følgende funksjoner finnes for tildeling av startnummer og starttider:

Deltaker/Aksjon

Tilordne startnummer og starttider: Denne funksjonen kjører initiell tildeing av startnummer og starttider.  Funksjonen vil sette av de reservestartnummer og starttider som er definert på klassen.  Ved påfølgende tildeling av satrtnummer – enten ved at du kjører Tilordne startnummer og starttider på nytt, eller ved at du bruker automatisk startnummertildeling ved påmelding vil disse avsatte startnumrene bli benyttet.  Funksjonen tar hensyn til reglene på klassen mht startintervall, antall samtidig startende etc.  Dersom en klasse har et definert startidspunkt vil første løper i klassen bli satt til dette starttidspunktet, og videre tildeling vil løpe videre fra dette tidspunktet også i påfølgende klasser.

Re-tilordne starttider: Denne funksjonen brukes ved intervallstart dersom man har mange ledige starttider i arrangementet fordi det ble færre etteranmeldte enn forventet.  Denne funksjonen vil da komprimere starttiden, ved at den avsatte tiden for ledige startnummer blir fjernet.  Funksjonen utelater også starttid for løpere som er satt til DNS.  Så hvis man har mange uavhentede startnummer kan starttiden komprimeres ytterligere.  NB! Hvis starttidene allerede er kommunisert i startlister er det viktig at man får informert løperne om de nye starttidene slik at ingen kommer for sent til start som følge av endringen.

Tilordne starttider: Denne funksjonen brukes primart ved puljevis start for å sette nye startider fra puljen.  Normalt oppdateres løpernes starttid automatisk hvis denne endres på puljen.  Men hvis løpere i har hatt en starttid som i utgangspunktet avviker fra puljens starttid vil han beholde sin starttid ved endring av pulje.  Slike starttider kan korrigeres til puljens starttid med denne funksjonen.

Åpne Seedet trekking: Denne funksjonen brukes normat bare i tilknytning til FIS-renn eller tilsvarende hvor man har grupper hvor seedingscore avgjør startrekkefølgen.

Fjern starttider: Denne funksjonen fjerner alle tilordnede starttider.  Denne brukes kun ved spesielle behov.  Benyttes varsomt.

Fjern startnummer: Denne funksjonen fjerner alle tilordnede startnummer.  Denne brukes vanligvis bare hvis man har gjort en feil under initiell startnummertildeling, og vil tildele på nytt etter at reglene i arrangementet er korrigert.  Bruk denne funksjonen med stor varsomhet!

Klasse

Forskyve starttid: Denne funksjonen brukes hvis du har behov for å forskyve starttiden på en eller flere klasser.  Marker hvilke klasser du vil forskyve før du velger funksjonen fra menyen.  Oppgi antall sekunder starttiden skal forskyves med.  Negativt antall sekunder fremskynder starttiden.  Positivt antall sekunder utsetter starttiden.

Re-tilordne starttider for valgte klasser: Denne funksjonen gjør det samme som Re-tilordne starttider fra deltakermeneyen – men kun for valgte klasser.  Denne funksjonen kan altså brukes hvis du ønsker å komprimere starttiden for et utvalg klasser, eller hvis du har justert startintervall eller andre start-regler for den aktuelle klassen.  For eksempel kan du sette en klasse til fellesstart ved å sette intervallet til 0, oppgi starttid for klassen, og deretter kjøre denne funksjonen for klassen.